Vzdělání středoškolské

V deváté třídě, si každý žák musel podat přihlášku na nějakou střední či učňovskou školu. Obvykle si každý vybíral podle toho, co ho baví, i podle toho, jaké má studijní předpoklady.
knihy na krku
Gymnázia
Ti nejlepší studenti, si často vybírají gymnázium, jako cestu, co dělat další čtyři roky, aby si mohli rozmyslet, jaké zaměření je vlastně zajímá, u těchto studentů se předpokládá tak nějak samozřejmě další studium, nejlépe vysoké školy. Někteří žáci dokonce nastupují studium na gymnáziu místo druhého stupně školy základní, na takzvaných víceletých gymnáziích. Na tomto typu školy se studenti naučí dobře biflovat.
Střední odborná učiliště
Žáci, kteří neoplývají vysokými studijními ambicemi, či se raději chtějí věnovat nějakému řemeslu, jdou na tříleté výuční obory středních odborných učilišť, kde polovinu výuky zabírá praktická část výuky. Jsou to školy vhodné pro děti, kterým učení moc nešlo, ale jsou v nějakém směru manuálně zruční. Tyto školy mají problémy s nedostatkem žáků a v praxi to už je znát. Každý je studovaný cosi, ale opravit prasklé topení, či ostříhat a učesat ženu na svatbu, nezvládnou.
Střední odborné školy
Jsou to školy, které už jsou zaměřené nějakým směrem, od zdravotního oboru, po chovatelské, ekonomické, či zahraniční cestovní ruch a podobně. Tyto školy trvají čtyři roky a jsou zakončeny maturitní zkouškou, zkouškou dospělosti. Ovšem mnoho studentů těchto škol se i po jejich dokončení chce věnovat studiu svého zvoleného oboru, proto se hlásí ke studiu na vysokých školách a ti, co už e učit nechtějí, se zapojují do pracovního procesu.
postup v učení
Praktické školy
Nesmíme také zapomenout na školy praktické, které jsou určeny pro děti, které nemají dokončené základní vzdělání v devítileté formě, ať už z důvodu častého opakování ročníků, či z důvodu svého postižení. Zde se učí věci, které jim budou potřebné v životě, často také se zaměřením na určitý obor a výstupem z jejich dvouletého studia je potvrzení o absolvování tohoto typu vzdělání.
Po absolvování jakéhokoli typu školy, za splnění daných podmínek, je možné získat vyšší vzdělání, než původní.